بررسی توقيف اموال

بررسی توقيف اموال

  کامل توقيف اموال
دارای 90 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  90 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


فهرست مطالب
مقدمه   
تعريف   
كليات   
مفهوم اجراي احكام مدني   
شرايط اجراي احكام مدني   
اهميت اجراي احكام   
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري   
تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت   
فصل اول: قواعد عمومي
1-1- مقدمات و شرايط اجراء   
2-1- ترتيب اجراء   
3-1- مامورين اجراء   
4-1- هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)   
5-1- مرور زمان   
6-1- اقسام اجراء   
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
1-2- مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)   
2-2- موارد رفع توقيف   
3-2- در توقيف اموال منقول   
4-2- در توقيف اموال غيرمنقول   
5-2- در توقيف حقوق مستخدمين   
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجراي احكام   
2-3- شرح ماده 122 قانون اجراي احكام   
3-3-  شرح ماد 123 قانون اجراي احكام   
4-3-  شرح ماده 124 قانون اجراي احكام   
5-3-  شرح ماده 125 قانون اجراي احكام   
6-3-  شرح ماده 126 قانون اجراي احكام   
7-3-  شرح ماده 127 قانون اجراي احكام   
8-3-  شرح ماده 128 قانون اجراي احكام   
9-3-  شرح ماده 129 قانون اجراي احكام   
فصل چهارم: تكمله
1-4- دستور توقيف اموال   
2-4- نحوه توقيف اموال   
3-4- توقيف اموال نزد شخص ثالث   
4-4- اجراي حكم در مورد امور حسبي   
5-4- اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه   
6-4- نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها   
7-4- فروش اموال توقيف شده   
8-4- اعتراض ثالث به توقيف اموال   
9-4- بازداشت محكوم عليه غايب   
منابع و ماخذ   

مقدمه
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح مي شود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانونگذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
الف- تعريف توقيف اموال
در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم.
 
ب- كليات
كليات را اختصاص به بررسي پنج عنوان داديم. اين عناوين عبارتند از:
1- مفهوم اجراي احكام مدني. 2- شرايط اجراي احكام. 3- اهميت اجراي احكام. 4- تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري. 5- تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعريف از اجراي احكام مدني، اجراء احكام در دو معناي عام و خاص تعريف شده است. در عنوان دوم، شرايط اجراي احكام در چهار بخش تحت عناوين، قطعيت حكم، معين بودن حكم، درخواست صدور اجراييه و صدور و ابلاغ اجراييه، بررسي شده است. عنوان سوم، اهميت اجراي احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.
در عناوين چهارم و پنجم، تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري و تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت به اجمال بررسي شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومي
اين فصل را در شش مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم كه عبارتند از: مقدمات و شرايط اجراء، ترتيب اجراء، مامورين اجراء، هزينه هاي اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
اين فصل را در پنج مبحث بررسي مي نماييم كه عبارتند از: مقررات عمومي، موارد رفع توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقول و در توقيف حقوق مستخدمين.
هـ- فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
در اين فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجراي احكام مي‌پردازيم.
و- فصل چهارم: تكمله
اين فصل مختص بررسي مواردي از مبحث توقيف اموال مي باشد كه در فصول قبل بررسي نگرديده يا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهايي مانند دستور توقيف اموال، معرفي مال ديگر بجاي مال توقيف شده توسط محكوم عليه، نحوه توقيف اموال، تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به، توقيف اموال نزد شخص ثالث و غيره مي باشد.


 

       

دانلود فایل

پاورپوینت جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا

پاورپوینت جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا

دانلود   با موضوع پاورپوینت جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا دارای 16 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 16 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

جان دیوئی (1952-1859) رهبر عملگرایی در آمریکا

  جان دیوئی در سال 1859 در برلینگتون در ایالت و رمونت آمریکا به دنیا آمد. وی دوران بلوغ خود را در شیکاگو و نیویورک گذراند. دیوئی در جوانی به گونه ای غیر عادی کم رو بود. او فردی دستکار و دوست داشتنی بود تکامل فردی دیوئی تدریجی بود و تنها در دو سال آخر دانشکده بود که
نشانه هایی از یک نقطه عطف تعیین کننده در زندگی فردی او مشاهده شد. (نقیب زاده، ص164-163)

زندگی علمی و فلسفی
  تکامل شخصیت سالهای جوانی دیوئی تغییر شکل بزرگی در جهان بینی او نشان می دهد. در آن سنین او به روشنفکر مبلغ اصلاحات اجتماعی تبدیل شده بود و این تغییر تدریجاً در او به وجود آمده بود. دیویی از طریق هگل با دیالکتیک و تصویر گرایی کلیت گرایش به پراگماتیسم دست یافت. اما دیویی تأکید هگل بر عقل یا روح را به تأکید به علم و اثرات آن تبدیل کرد. (اسکفلر، 1366)

 

                     

دانلود فایل

پروپوزال مقایسه خودکارآمدی، شادکامی و صمیمیت زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

پروپوزال مقایسه خودکارآمدی، شادکامی و صمیمیت زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

 
مقایسه خودکارآمدی، شادکامی و صمیمیت زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
دارای 24 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش می
باشد.

عنوان پروپوزال:
مقایسه خودکارآمدی، شادکامی و صمیمیت زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

تعداد صفحه: 24 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

 مقایسه خودکارآمدی، شادکامی و صمیمیت زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
Compare the self- efficacy, happiness and intimacy female athletes and non-athletes.

بیان مساله:
تربیت بدنی به مثابه یک نیاز فطری و یک پدیده اجتماعی-آموزشی در تکامل جسمانی و روانی افراد رسالتی بزرگ بر عهده دارد و به پرورش شخصیت و رشد روانی اجتماعی کمک می کند (قلي زاده، اوجاقي، حكتي، پيرزاده، 1388). امروزه روان شناسان ورزشی تاثیر ورزش را بر متغیر های مختلف روانی مورد آزمایش قرار داده اند. از جمله مولفه های روان شناختی مرتبط با ورزش می توان به خودکارآمدی  اشاره کرد.
پژوهش های زیادی خودکارآمدی را در ورزشکاران بررسی کرده اند و نتایج آنها نشان دهنده اهمیت خودکارآمدی در پیشبرد اهداف ورزشی است (حسینیان و نیکنام، 1389). بندورا  (1986) معتقد است خود کارآمدی عبارت است از قضاوت افرد در مورد توانایی هایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها برای رسیدن به انواع عملکرد های تعیین شده (به نقل از پنتریج  و گروت ، 1990). باورهای خودکارآمدی نقش اصلی را در بیشتر مسایل روان شناختی ما دارد، همچنین در مداخلات موفقیت آمیز در برخورد با این مشکلات (بندورا، 1997)، کسانی که اعتمادی قوی نسبت به توانایی هایشان در انجام امور و موقعیت های سخت دارند، با آرامش به آن موقعیت ها نزدیک می شوند و به وسیله مشکلات در هم شکسته نمی شوند، از طرف دیگر، کسانی که اعتماد کمی نسبت به توانایی هایشان دارند، با ترس با آن ها نزدیک می شوند. در نتیجه احتمال عملکرد موثر خویش را کاهش می دهند (بندورا، 1997؛ به نقل از مادوکس ، 2000).
بندورا (1986-1977) بیان کرد که باورهای خود کارآمدی از چهار منبع: تجربه شخصی، تجارب جانشینی، ترغیب کلامی و حالات عاطفی و روانی نشات می گیرند که تجارب شخصی افراد دارای اهمیت خاصی می باشد. وقتی افراد براین باور هستند که کوشش آنها موفقیت آمیز خواهد بود اعتماد به نفس آنها برای رسیدن به هدف و پافشاری بر روی آن بیشتر می شود و برعکس، هرچه افراد تلاش خود را بی فایده بپندارد از تلاش خود کاسته و خودکارآمدی و در نتیجه پیشرفت کمتری در آن زمینه خواهند داشت. خودکارآمدی افراد در طی کسب مهارت ها دچار تغییراتی می شود و تجارب شخصی در مواقعی که فرد با یک تکلیف روبرو می شود و آن را حل می کند بر افزایش سطح خود کار آمدی فرد کمک می کند (آشر  و پاجارس ، 2008).

 

           

دانلود فایل

آموزش و توسعه- آموزش و منابع انساني از کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم نویسنده مایکل تودارو

آموزش و توسعه- آموزش و منابع انساني از کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم نویسنده مایکل تودارو

توضیحات:

تحقیق،پروژه، آموزش و توسعه- آموزش و منابع
انساني از کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم نویسنده مایکل تودارو و مترجم دكتر غلامعلي
فرجادي مربوط به درس توسعه اقتصادي و برنامه ريزي در 40 صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل

 

 

           

چکیده:

اكثرا
اقتصاد دانان دراين امر توافق دارند كه آنچه در نهايت خصوصيت وروند توسعه اقتصادي واجتماعي
كشوررا تعيين مي كند « منابع انساني » آن كشوراست ونه سرمايه ويا منابع مادي آن.

مكانيزم
نهادي اصلي براي توسعه ودانش انساني نظام رسمي آموزشي است. اكثر كشورهاي جهان سوم براين
باورند كه رمز اصلي توسعه ملي گسترش كمي سريع فرصتهاي آموزشي است. آموزش بيشتر توسعه
سريعتر.

بنابراين
، تمام كشورها خود را موظف به دنبال كردن هدف آموزش ابتدايي « همگاني » در كوتاهترين
زمان ممكن مي دانند . اين تلاش اگر چه از نظر سياسي بسيار حساس شده است ولي اغلب از
نظر اقتصادي بسيار پرهزينه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا اين اواخر تعداد
معدودي  از سياستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد
دانان يا برنامه ريزان آموزشي در داخل يا خارج كشورهاي جهان سوم جرأت اين را داشتند
كه در ملاعام هوس وجنون آموزشي رسمي را مورد سؤال قرار دهند.

معذلك
اعتراض عليه آموزش رسمي در حال افزايش است و از منابع بسياري سرچشمه مي گيرد را مبناي
آن به واضحترين شكل ممكن در خصوصيات ونتايج خود فرايند

توسعه
مي توان يافت.

تقريبا
پس از سه دهه گسترش سريعتر ثبت نام وصرف صدها ميليارد دلار هزينه آموزشي به نظر مي
رسد كه وضع شهروند ميانه حال آسيايي افريقايي وآمريكايي لاتيني بهبود بسيار كمي يافته
است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شكاف اقتصادي بين فقير وغني با گذشت هرسال بيشترمي
شود. بيكاري وكم كاري به ميزان گيج كننده اي رسيده است. و «تحصيل كرده ها‌» به نحو
فزاينده اي برصفوف بيكاران مي افزايند.

البته
ساده انديشانه خواهد بود كه منحصرا نظام رسمي آموزشي را مقصر تمام اين مسائل بدانيم.
در هر حال بايد بدانيم كه بسياري از ادعاهاي پيشين درباره گسترش كمي فرصتهاي آموزشي
– كه رشد اقتصادي را تسريع مي‌كند سطح زندگي را به ويژه براي فقر بالا مي برد فرصتهاي
گسترده وبرابر اشتغال براي همه ايجاد مي كند گروههاي نژادي وقبيله اي را فرهنگ پذير
مي‌كند وطرز«‌تلقيهاي‌» «‌نو‌» را تشويق مي كند – بسيار اغراق آميز ودر بسياري از موارد
غلط بوده است.

در نتيجه
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين آگاهي به وجود آمده است كه گسترش آموزش رسمي
هميشه معادل با گسترش يادگيري نيست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به كسب مدرك تحصيلي ابتدايي
ومدارك عاليتر لزوما با بهبود كارايي دانش آموز براي انجام دادن كار توليد همراه نيست.
آموزشي كه تقريبا به طور كامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان براي اشتغال در بخش نوين
شهري است مي تواند به مقدار زيادي آمال دانش آموزان را تعريف كند. سرمايه گذاري بسيار
زياد در آموزش رسمي ، به ويژه در سطوح متوسط وعالي، از به كارگرفته شدن منابع كمياب
در فعاليتهاي اجتماعي مولد تر جلوگيري مي كند براي مثال ايجاد اشتغال مستقيم به جاي
آنكه محرك توسعه ملي باشد سد راهش مي شود.

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه : 1

آموزش در كشورهاي در حال توسعه            6

« هزينه هاي آموزش همگاني »     6

« ثبت نام »        7

ترك تحصيل :       8

زنان وآموزش       9

اقتصاد آموزش واشتغال :   10

فوايد وهزينه هاي اجتماعي وخصوصي         15

آموزش ، جامعه وتوسعه : 16

آموزش ورشد اقتصادي      17

آموزش ، نابرابري وفقر :     19

آموزش مهاجرت داخلي وفرار مغزها
:           23

آموزش زنان، باروري ومراقبتهاي
بهداشتي    26

آموزش وتوسعه روستايي  28

نيازهاي آموزشي براي توسعه روستايي
را مي توان در چهار گروه زير خلاصه كرد :            31

جمع بندي ونتيجه گيري : انتخاب
سياستهاي اصلي آموزشي  32

تعديل عدم تعادلها علائم ومحركها    33

جلوگيري از فرار مغزها       34

سياستهاي داخلي نظام آموزشي   35

بودجه آموزشي   35

كمك مالي دولتي 35

برنامه هاي درسي دوره ابتدايي
در ارتباط با نيازهاي روستايي  36

سهميه بندي :    36

 

 


                   

دانلود فایل

بررسی تئوری فرآیند اكستروژن پودر فلزات و مقايسه با اكستروژن بيلت هاي ريختگري شده

بررسی تئوری فرآیند اكستروژن پودر فلزات و مقايسه با اكستروژن بيلت هاي ريختگري شده

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   23

 

 

اكستروژن جزء فرآيندهاي شكل دهي است كه درمقايسه با ديگر فرآيندهاي شكل دهي ماند فورجينگ از عمر كمتري برخوردار است . الكساندر ديك (Alexander Dick) با بكارگيري فولادهاي ابزار كه مي توانند در دماهاي كاري بالا مقاومت خوبي از خود نشان دهند راه را براي اكستروژن آلياژها باز كرد و اساس اكستروژن مدرن را بنا نهاد . كارهاي اوليه در اكستروژن پودر فلزات مربوط به اواخر دهه 1950 است كه به كمك آن توانستند قطعات بريليمي مورد استفاده در نيروگاههاي هسته اي با داكتيليته كنترل شده توليد نمايند [1] . اكستروژن پودرهاي آلياژسازي مكانيكي شده براي اولين بار توسط بنجامين (Benjamin) گزارش شده است . وي سوپرآلياژ پايه نيكل تقويت شده با اكسيديتريم را از اين طريق توليد نموده است . در كشور سوئد نيز با استفاده از اكستروژن گرم پودر فولاد زنگ نزن تيوبهاي بدون درز توليد گرديد [2] . درطول دو دهه اخير توجه زيادي به توسعه مواد پراكنده سخت شده حاوي اكسيد يا كاربيد در آلومينيم كه براي استفاده در دماي بالا مناسبند شده است [3] . با پيشرفتهاي بدست آمده آلياژهاي آلومينيوم به خصوص Al    Ti جايگزين مناسبي براي آلياژهاي پايه Ni , Ti هستند [4,5] .

 

دو مكانيزم اصلي براي اكستروژن وجود دارد : مستقيم و معكوس شكل1  در اكستروژن مستقيم ، سنبه قطعه كار را فشار مي دهد و با عبور قطعه كار از قالب، سطح مقطع آن كاهش مي يابد . در اكستروژن معكوس قطعه كار نسبت به مخزن اكستروژن ثابت مي ماند و اصطكاكي بين قطعه كار و محفظه اكستروژن وجود ندارد . از هردو روش مي توان براي اكستروژن پودر فلزات استفاده كرد . اكستروژن پودر روشي براي توليد مقاطعي است كه از ساير روشها نمي توان بدست آورد . ساخت لوله هاي بي درز ، سيمها و مقاطع پيچيده با اكستروژن پودر معمول است . اكستروژن پودر يك فرايند پرهزينه است اما همگن بودن محصول و يكسان بودن فرايند براي ساخت محصول در بسياري موارد آن را يك شيوه مطلوب توليد نموده است . اكستروژن پودر مي تواند موجب بهبود خواص مكانيكي آلياژها در مقايسه با محصولات با تركيب مشابه كه با ساير روشها بدست آمده اند گردد . به عنوان مثال اين امر درتوليد آلياژهاي Al    Si    X ديده شده است . [6] . البته اكستروژن پودر مي تواند بعنوان مرحله اوليه توليد قطعه درنظر گرفته شود و بعد از اين مرحله روي قطعات ، ديگر فرآيندهاي شكل دهي اعمال گردد . مثلا در يكي از تحقيقات انجام شده كامپيوزيت Al6061 تقويت شده با SiC را با اكستروژن پودر تهيه كردند و بعد به وسيله نورد آن را به شكل موردنظر در آورند و با انجام عمليات حرارتي مختلف خواص محصول را بررسي نمودند [7] .

يكي از آلياژهايي كه اخيرا به كمك متالوژي پودر تهيه مي شوند و به شدت موردتوجه مي باشند آلياژها زمينه آلومينيومي هستند . البته ديگر فلزات مانند فولادهاي ابزاري ، سوپر آلياژها ، تيتانيوم ، مس ، … و آلياژهاي آنها نيز با اين روش شكل داده مي شوند كه در ابزارسازي و هوا فضا قابل استفاده است .

تغييرشكل برشي همراه با فشار منجر به شكست لايه هاي اكسيدي وساير فيلم روي سطح ذرات شده و موجب پيوندهاي مناسب بين ذرات خواهد شد . بدين دليل اكستروژن پودرهاي آلومينيوم كه داراي لايه هاي اكسيدي زيادي است يك كار مفيدي است . تحقيقات روي مواد با خواص بهبود يافته و قابل استفاده در دماهاي بالا يكي ديگر از توانايي هاي اكستروژن پودر محسوب مي شود . سيستم هاي فلزي همراه با فازهاي پراكنده غيرفلزي شامل اكسيدها و كاربيدها و نيتريدها و يا فازهاي بين فلزي از آن جمله اند . از اكستروژن پودر مي توان براي توليد ماكروكامپوزيت ها و ميكوركامپوزيت ها استفاده نمود جزء تقويت كننده هم مي تواند حين فرآيند و توسط واكنش هاي متالوژيكي بوجود آيد و يا اينكه به عنوان يك جزء جداگانه به مخلوط پودر اضافه شود . كامپوزيت هاي تقويت شده با ذرات خاص به علت استحكام ، مدول ويژه بالا ، مقاومت به سايش بهتر و پايداري حرارتي انگيزه زيادي براي توسعه و ساخت دارند . آنها را مي توان از طريق ريخته گري يا متالوژي پودر تهيه نمود . روش ريخته گري يك روش ساخت نسبتا كم هزينه است اما در عين حال در اين روش بين زمينه فلزي و عامل تقويت كننده واكنش ديده مي شود كه تا حد زيادي خواص كامپوزيت را تحت تأثير خود قرار مي دهد . استفاده از متالوژي پودر اگر چه پرهزينه تر است ولي بهبود دهنده خواص مكانيكي است [8] . علاوه بر كامپوزيت ها همراه با خواص خوب و كاربردهايشان يكدسته ديگر از موادي كه مي توانند تحت اكستروژن پودر قرارگيرند آلياژهاي بين فلزي اند . در گروه آلياژهاي زمينه آلومينيوم مهمترين آنها ، آلياژ Al    Ti كه به دليل ويژگيهاي خاصي كه دارد به شدت موردتوجه است . درقسمتهاي بعدي در اين مورد بيشتر صحبت خواهد شد .

 

دانلود فایل

بررسی عمارت كلاه فرنگي و حمام وکیل و عمارت باغ ارم و ايلخاني و چند عمارت دیگر و بررسی تاریخچه

بررسی عمارت كلاه فرنگي و حمام وکیل و عمارت باغ ارم و ايلخاني و چند عمارت دیگر و بررسی تاریخچه

بررسی عمارت كلاه فرنگي و حمام وکیل و عمارت باغ ارم و ايلخاني و چند عمارت دیگر و بررسی تاریخچه و معماری آنها     38

 

فهرست مطالب

عنوان

 

مقدمه

ساختمان شهرداري اروميه

ساختمان جهاد دانشگاهي

عمارت كلاه فرنگي

ساختمان بانك ملي ماكو

ارگ كلاه فرنگي

عمارت اكبريه

مجموعه باغ و عمارات اكبريه

عمارت ارگ كلاه فرنگي

ارگ كريمخاني

عمارت كلاه فرنگي

تاريخچه

حمام وكيل و عمارت كلاه فرنگي شيراز

عمارت كلاه فرنگي شيراز

عمارت اصلي باغ ارم

عمارت كلاه فرنگي باغ نظر

ساختمان كلاه فرنگي

عمارت باغ ايلخاني

عمارت ذوالفقاري

عمارت چهلستون كلاه فرنگي

عمارت كلاه فرنگي هرمزگان

نتيجه گيري

مقدمه

عمارت کلاه فرنگی

این بنا در خیابان طالقانی شهر ماکو قرار دارد. عمارت کلاه فرنگی قسمتی از یک مجموعه بزرگ متعلق به "علی قلی خان بیات ماکو" است و قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه می رسد. این بنا در دو طبقه احداث شده است. نمای بیرونی بنا به شکل هشت ضلعی است. دور تا دور بنا دارای بالکن است. این بالکن دارای بیست ستون چوبی، تزیینات گچ بری ماهرانه، نقش های گل و بوته، آیینه کاری، نقاشی های رنگ و روغن و پنجره های ارسی با نقوش مختلف هندسی است. نرده های چوبی خراطی شده بالکن، زیبایی خاصی به این عمارت بخشیده است

 

 

 

 

ساختمان شهرداری ارومیه

این ساختمان در میدان انقلاب اسلامی قرار دارد. این بنا با طراحی معماران آلمانی در حدود سال 1310 ش توسط  "ملااوستا"  چیره دست ترین معمار زمان خود ساخته شد. از مهم ترین رویدادهای تاریخی که در اطراف این بنا روی داده است، می توان به واقعه بمباران پادگان توسط ارتش روسیه در حمله متفقین به ایران (30 شهریور1320ش) اشاره کرد. در اثر این واقعه قسمتی از نمای جنوبی بنا تخریب شد. بازسازی و مرمت این بنا توسط استاد مهبور و یک استادکار ارمنی انجام گرفت. نمای خارجی ساختمان دارای دو نیم برج است. پنجره های این ساختمان دارای قاب بندی و سقف آن نیز شیروانی است.

ساخ تمان شهربانی ارومیه

 

 

 

این بنا در کنار ساختمان شهرداری و ستاد ارتش در میدان انقلاب شهر ارومیه قرار دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 

 

این بنا به خاطر داشتن دو اتاق در طرفین و معماری ساده به عمارت "کلاه فرنگی" معروف است و مانند سایر بناهای تاریخی دارای پله های پیچ در پیچ و مدور است.

بانی این ساختمان "معمار آجری" بود که حدود نیم قرن پیش وفات یافت.

در سال 1279هـ .ق "ملک منصورمیزرا" فرزند فتحعلی شاه به حکومت ارومیه منصوب شد و در این عمارت واقع در باغ معروف سرداری منزل کرد.

ساختمان جهاد دانشگاهی

این بنای یک صد و بیست ساله با هزار و پانصد متر مربع مساحت، در خیابان شهید بهشتی شهرستان ارومیه قرار دارد. بعد از دارالفنون، این اولین ساختمان آموزش طب و نیز بیمارستان در ایران بود. ساختمان جهاد دانشگاهی ارومیه به اندازه ده پله از کف حیاط بالاتر است و زیرزمین نیز دارد. ورودی ساختمان به فضای کوچکی منتهی می شود که به شش اتاق بزرگ و یک اتاق کوچک راه دارد. طبقه اول دارای سه اتاق است و بالکن نیز در سمت شمال آن قرار دارد.

عمارت کلاه فرنگی

 

 

 

این بنا در خیابان طالقانی شهر ماکو قرار دارد. عمارت کلاه فرنگی قسمتی از یک مجموعه بزرگ متعلق به "علی قلی خان بیات ماکو" است و قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه می رسد. این بنا در دو طبقه احداث شده است. نمای بیرونی بنا به شکل هشت ضلعی است. دور تا دور بنا دارای بالکن است. این بالکن دارای بیست ستون چوبی، تزیینات گچ بری ماهرانه، نقش های گل و بوته، آیینه کاری، نقاشی های رنگ و روغن و پنجره های ارسی با نقوش مختلف هندسی است. نرده های چوبی خراطی شده بالکن، زیبایی خاصی به این عمارت بخشیده است.

 

دانلود فایل

سلامتى تن و روان، شناخت انسان و روان، مسائل زندگی، موانع رشد و رسیدن به كمال و معنویات

سلامتى تن و روان، شناخت انسان و روان، مسائل زندگی، موانع رشد و رسیدن به كمال و معنویات

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   407

 

 

 

فهرست

سلامتى تن و روان

مقدّمه

فصل نخست : شناخت انسان

تن:

نفس:

روان:

مقام اوّل:

مقام دوم:

مقام سوم:

فصل دوم: شناخت نفس و روان

1 ـ نفس و شئون آن

نبات:

حيوان:

انسان:

اوّل:

دوم:

سوم:

قواى پنجگانه:

وهم و خيال:

عقل:

انواع نفس

نفس امّاره:

نفس مطمئنّه:

2 ـ منِ اصلى

3 ـ منِ مجازى

1 ـ شهوات

1 ـ حرص:

2 ـ هراس:

3 ـ غم:

2 ـ قياسها

3 ـ كينهها

داستانى درباره منِ مجازى و منِ اصلى

4 ـ عوارض زندگى در منِ مجازى

1 ـ اضطراب

2 ـ تعلّق خاطر

ثانياً:

ثالثاً:

3 ـ بينش غلط

4 ـ تنوّعطلبى

5 ـ يأس

6 ـ افسردگى

7 ـ ترس

8 ـ تضاد و تشتّت خاطر

9 ـ رذايل اخلاقى

5 ـ غرايز

6 ـ فطرت

فطرت و رابطه هستى با خدا

1 ـ خصوصيت اين نزول، نزول به تجلّى است:

]به او مىگويند:

حكايت سرپاتك هندى

7 ـ عقل

1 ـ عقل نظرى:

2 ـ عقل كلّى:

جزئى:

كُلّى:

فصل سوم : بهداشت و سلامتى

1 ـ آشنايى با بهداشت و سلامتى

2 ـ بهداشت خانواده

اوّل ـ مشاوره

مقدّمه

ژن و كروموزوم چيست؟

بيماريهاى ژنتيك

جهش يا موتاسيون چيست؟

ناهنجاريهاى مادرزادى

مشاوره ژنتيك

1) ازدواج فاميلى

2) ازدواج زوجين غير فاميل

3) اقدامات پيش از آبستنى

4) بررسيهاى زمان آبستنى

5 ـ بررسيهاى موقع تولد

موارد مطالعه كروموزومى

موارد بررسيهاى كروموزومى

سن والدين

عقب ماندگى ذهنى

عقبماندگى ذهنى چيست؟

سطوح عقبماندگى

1. خفيف:

2. متوسط:

3. شديد:

4. عميق:

ملاكهاى رشد طبيعى

دوم ـ ازدواج

شرايط پيش از ازدواج

1 ـ تفاهم و اشتراك نظر

2 ـ علاقه و محبّت

3 ـ پرهيز از ازدواجهاى تحميلى

4 ـ هماهنگى بينش

5 ـ اختلاف سنّى

6 ـ برخورد با مسائل آينده زندگى

7 ـ مسائل اقتصادى

8 ـ مسائل خانوادگى و محيطى

9 ـ جهيزيه و مهريه

10 ـ مراسم عقد و عروسى

سوم ـ روابط خانواده

ارزشها

2 ـ محبّت

3 ـ گذشت

ثانياً:

ثالثاً:

نتيجه

چند توصيه براى حفظ عشق و محبت در محيط خانه و خانواده

چهارم ـ كودك

1 ـ محيط خانواده

2 ـ رفتار و يادگيرى

3 ـ ارتباط والدين با كودك

محبت والدين

انتظارهاى والدين

ارج نهادن به شخصيت كودك

4 ـ محيط نامتعادل در خانواده

نبودن الگوى خوب والدين براى فرزند

مشكلات رفتارى والدين با يكديگر

هماهنگ نبودن والدين در ارتباط با كودك

مشكلات رفتارى والدين با كودك

5 ـ شخصيت عصبى

عكس العمل اوّل:

هماهنگىسه نوع واكنش در عكس العمل اوّل داريم:

عكس العمل دوم:

نتيجه اين موضعگيريها

مشكل اوّل:

مشكل دوم:

نتيجه كلّى

3 ـ بهداشت و سلامتى بدن:

اوّل ـ تغذيه

آداب و احكام غذا خوردن

چربىها

مواد قندى

پروتئينها

پروتئينهاى حيوانى:

پروتئينهاى گياهى:

ويتامينها

ويتامين a

ويتامين d

ويتامين c

ويتامين b

مواد معدنى

كلسيم

فسفر

آهن

روى

فلوئور

يُد

مس

دوم ـ بهداشت و پيشگيرى

1 ـ پاكيزگى

2 ـ بهداشت دهان و دندان

پلاك دندانى:

پيشگيرى از پوسيدگى دندان:

مسواك كردن دندانها:

بوى دهان:

3 ـ بهداشت آب و هوا

بهداشت آب

بيماريهاى ناشى از كمبود املاح در آب

گواتروكرتينيسم:

بيماريهاى عروقى، قلبى و مغزى:

پوسيدگى دندان:

بيماريهاى ناشى از افزايش املاح در آب

نوزاد كبود:

فلئوروزيس دندان:

مسموميت با فلزات:

سختى آب

بيماريهايى كه توسط آب منتقل مىشوند

بهداشت هوا

اثرات آلودگى هوا بر سلامتى

4 ـ سيگار و اعتياد

قهوه و چاى

5 ـ پيشگيرى از بيماريها

چاقى

بيماريهاى قلبى و عروقى

سرطانها

سوم ـ ورزش

نرمش:

استقامت

تشخيص ميزان ضربان هنگام تمرينها

توجه:

انعطافپذيرى

قدرت

زمان و دفعات تمرين

حركات كششى و گرمكننده

4 ـ بهداشت و سلامتى روان:

اوّل ـ مقدّمه و تعريف

دوم ـ نشانههاى هشداردهنده بيماريهاى روانى

سوم ـ بيماريهاى روانى

بيماريهاى اصلى يا پسيكوزها

1 ـ كنارهگيرى

2 ـ تجزيه و انفكاك

3 ـ اختلالات پارانوئيدى و هزيان

4 ـ ناهنجاريهاى ادراكى

نوروزها

اختلالات شخصيتى

بيماريهاى روانى دوران كودكى

بيماريهاى دوران سالمند

بيماريهاى روان ـ تنى

مشكلات قبلى:

فشار خون:

سرطانها:

سردرد:

حساسيت و آسم:

اختلالات گوارشى:

فصل چهارم : مسائل زندگى

1 ـ خانواده

2 ـ ارتباط با ديگران و هستى

آيا در هستى بدى وجود دارد؟

توجه دقيق به افراد

توجه دقيق به خود

توجه افراد به ما

تكليف ما چيست؟

3 ـ مال و رزق

انواع رزق:

ب ـ رزق جان

4 ـ غم و شادى

5 ـ آزمايشهاى دنيايى

مقدّرات پروردگار

شرور

6 ـ شغل

انتخاب شغل

شغل; به عنوان يك تكليف

مشغله زياد

علاقهمندى به كار

تقسيم كار روزانه

بازنشستگى

ابعاد مختلف زندگى

راه و رسم مشخص زندگى

بينش صحيح و چشم حقبين

تكليف الهى

در بندگى به چه چيزى مىرسيم؟

فصل پنجم : موانع رشد كمال

مقدّمه

1 ـ هواى نفس

2 ـ تعلّقات

نتايج زيانبار تعلّقات

1 ـ ارتباط وهمى:

2 ـ حرص و هراس:

3 ـ غم:

4 ـ عشق مجازى:

5 ـ نداشتن آخرت:

3 ـ وهم و خيال

وهم

خيال الهى

4 ـ سوء ظن و بددلى

5 ـ مدح و ستايش

6 ـ عُجب

آفات عجب

درمان عجب

7 ـ كِبر و تكبّر

درمان كبر

تواضع

8 ـ ذلّت و حقارت

9 ـ حبّ جاه و خودپسندى

عوارض حبّ جاه

درمان حبّ جاه

10 ـ آمال و آرزوها

12 ـ حسد

13 ـ سستى در عمل

14 ـ دروغ

دروغ در گفتار:

دروغ در عمل:

دروغ در اخلاق:

15 ـ غيبت

16 ـ عيبجويى

17 ـ ريا

انواع ريا

انواع ديگر ريا

18 ـ حجابهاى ظلمانى

حجاب ميان انسان و خدا

19 ـ حجابهاى نورانى

20 ـ خروج از حجابها

خلاصه راههاى خروج از حجابهاى ظلمانى

1 ـ غفلت از مقصد:

2 ـ توجه ناقص (= عبوديت ناقص):

3 ـ عبوديت كامل:

فصل ششم : مراتب رسيدن به كمال و حقيقت

مقدّمه

1 ـ مرتبه طلب

مراتب طلب

دوام طلب

موانع طلب

نشانههاى طلب

مجاهدت در راه طلب

كمك گرفتن از علم و صبر در راه طلب

2 ـ مرتبه بيدارى

چگونه بيدارى را جايگزين غفلت كنيم؟

تبديل خودمحورى به خدامحورى

پيمودن راه با نور بيدارى

ابن الوقت بودن

مركب راه

نتايج بيدارى

1 ـ توجه به كمال خداوندى:

2 ـ شوق رسيدن به كمال:

3 ـ حضور قلب:

3 ـ مرتبه تزكيه نفس

پاكيزگى ظاهر:

پاكيزگى جوارح و اندام:

پاكيزگى دل:

پاكيزگى سرّ دل:

عبوديّت

مراحل سير بندگى در قرآن كريم

يقين

مرتبه اوّل:

مرتبه دوم:

مرتبه سوم:

ايمان و تقوا

اخلاص

اخلاص در گفتار

اخلاص در پندار

اخلاص در عمل

اخلاص در عبوديّت

نيّت

حُسن خلق

نتيجه حسن خلق

صبر

رضا

مرتبه اوّل:

مرتبه دوم:

مرتبه سوم:

شكر

شكر با نيّت:

شكر با زبان:

شكر در عمل:

قناعت

توكّل

زهد

خوف و رجا

كلام و سكوت

ترك تكلّف

رعايت حقوق ديگران

تكليف الهى

ابزار چيست؟

ابزار ناپسند

تكليف چيست؟

4 ـ تحوّل احوال

حالات قلب

حكومت قلب محجوب

حكومت قلب تطهير يافته

حضور قلب

تشتّت خاطر:

تعلّق خاطر:

رسيدن به حضور قلب

دريافتها از جانب پروردگار و تجلّى انوار

نتيجه دريافتها و تجلى انوار

برخورددارى از حيات طيّبه

چگونه به حيات طيّبه مىتوان رسيد؟

واردات قلبى

واردات قلبى از نوع كشف صورى

اسماى حُسنا

اسم نور

اسم بصير

اسم عليم

اسم جميل

اسم ربّ

5 ـ مرتبه عشق

تعريف عشق

انواع عشق

عشق به غير خدا

تحصيل عشق

دريافت عشق

حال و مقام

نشانههاى عشق حقيقى

6 ـ مرتبه حيرت

7 ـ مرتبه فنا

فصل هفتم : معنويات

1 ـ توحيد

سفرهاى انسان

اوّل ـ سفر از خلق به حق:

دوم ـ سفر از حق به سوى حق:

سوم ـ سفر از حق به سوى خلق:

توحيد در ذات:

توحيد در صفات:

توحيد در افعال:

توحيد در عبادت:

چند نكته

شرك در ذات خدا:

شرك در صفات خدا:

شرك در افعال خدا:

شرك در عبادت:

2 ـ دانش

علم حصولى:

علم حضورى:

تعريف علم:

علم مذموم:

علم نافع:

نتيجهگيرى

3 ـ قرآن

4 ـ مذهب

5 ـ تسبيح، دعا و فكر

تسبيح:

بندگى:

ذكر:

آداب دعا:

6 ـ نماز

آثار نماز

ذكر الله الاكبر

سجده

سوز و اشك

9 ـ خلوت، تهجّد و سحرخيزى

خلوت عام:

خلوت خاص:

تهجّد:

نماز شب:

10 – مطالعه و مراقبه

 

 

 

مقدّمه

آنچه در كتاب حاضر آمده، حداقل معارفى است كه براى رسيدن به يك راه و رسم مشخص در زندگى مورد نياز است.

انسان، كه نقطه اوج آفرينش است، بايد راه و رسم رسيدن به مقام اصلى خود را بداند و براى رسيدن و شدن تلاش كند.

كتاب حاضر، اين راه و رسم را نشان مىدهد تا ان شاء الله در عمل نيز به آن رسيم.

لازم به ذكر است كه در اين كتاب، سعى شده است تا حتى الامكان، اصالت و خلوص نوشتهها طورى باشد كه از هرگونه كجفهمى و انحراف به دور باشد و در نتيجه، خواننده نيز به بصيرتى در پناه نور و خلوص دست يابد.

بنابراين، از هيچ نوع گرايش خاصّى، جز شرع و عقل و منطق پيروى نشده است.

همچنين، سعى شده است تا جايى كه در توان بوده، از مشهورترين آيات قرآنى، احاديث، اشعار، سخنان ائمّه و اوليا، استفاده شود و بنابراين، توصيه مىشود در خواندن كتاب، حوصله داشته باشيم و چند بار آن را بخوانيم و با آن مأنوس شويم و حتى الامكان به نوشتهها تسلط يابيم و بيشتر جملات را حفظ كنيم; چرا كه مطالب كتاب، بيشتر مطالب فطرى و قلبى است و كمتر به مسائل ذهنى پرداخته است و بحثهاى فطرى و عقلى رسيدن و شدن هستند، نه ذهنيات و اطلاعات صرف.

از اين رو، توصيه مىشود كتاب را به عنوان سرگرمى و با سرعت نخوانيم، بلكه با حوصله، دقت و صرف وقت و به تكرار بخوانيم و سرانجام به پياده كردن مطالب آن در زندگى روزمره بپردازيم تا ان شاء الله به هدف اعلاى حيات دست يابيم.

فصل نخست : شناخت انسان

انسان از تن، نفس و روان به وجود آمده است.

تن:

وجه مادى انسان است كه عين حيات نيست.

امّا وقتى كه روح به آن تعلق مىگيرد، ديگر مادّه صِرف نيست، بلكه كالبدى حيات يافته است كه با مادّه، تفاوتى اساسى دارد.

بعد از اين كه روح به بدن ملحق شد، درست مانند دو آينه، مقابل يكديگر قرار مىگيرند و به هم آميخته مىشوند، و در اين وضعيت، ديگر جسم و روح را از همديگر جدا نمىدانيم.

درست است كه بدن و روح، جداى از هم بودهاند، اما وقتى به همديگر تعلق مىگيرند ديگر نبايد فكر كنيم كه بدن و روح، مثل مرغ در قفس تن است، بلكه روح با حقيقت مادّه، در هم مىآميزد.

نفس:

مجموعهاى است كه ناشى از مجاور شدن روح با تن، به وجود مىآيد و بيشتر، منظور ما در اين كتاب، خواستهاى انسان در رابطه با تن و نفس است، و به عبارت ديگر، منظور، منِ مجازى است كه در فصل آينده از آن، بحث خواهد شد.

روان:

گوهر اصلى انسان است كه در مرحله نهايى خود، مىتواند حتى بدون ابزار يا واسطه (ى بدن) معنى داشته باشد و اين، همان منِ اصلى است.

بنابراين، به نظر مىرسد كه انسان، سه مرتبه يا سه مقام دارد:

مقام اوّل:

مقام روح (= روان) كه قبل از دنياست:

(لقد خلقنا الإنسان فى أحسنِ التّقوي

م)]كه[ براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم.

، كه وجه الهى انسان و مقام اصلى اوست.

مقام دوم:

مقام دنيوى و تنزل يافته و مادّى او، كه انسان در اين مقام، در حجاب تن و نفس است.

مقام سوم:

مقامى است كه انسان بايد به آن برسد و آن، مقام اصلى، يا مقام روح است.

فصل دوم: شناخت نفس و روان

1 ـ نفس و شئون آن

نفس، از ديدگاه تحليل علمى، به سه جزء تقسيم مىشود:

نفس نباتى، نفس حيوانى و نفس انسانى.

نبات:

عبارت است از:

مادّه + نفس نباتى.

حيوان:

عبارت است از:

مادّه + نفس نباتى + نفس حيوانى.

انسان:

عبارت است از:

مادّه + نفس نباتى + نفس حيوانى + نفس انسانى.

(= ناطقه)اين مراحل، در مورد انسان، شايد چنين مطرح شود كه نفس ناطقه انسانى، مراحل زير را طى مىكند:

نفس نباتى (اوايل جنينى) و نفس حيوانى (اوايل زندگى) و سرانجام، نفس انسانى كه رسيدن به نفس ناطقه است و با كمك عقل، امكانپذير است.

شئون نفس عبارتند از:

اوّل:

شئونى كه از طريق آنها، نفس با بيرون، ارتباط مىيابد كه همان حواس پنجگانه هستند.

دوم:

شئونى كه از طريق آنها، احساس از درون پيدا مىشود، كه همان وهم و خيال است.

(وهم، احساسى است كه در پناه عقل نباشد و خيال، احساس در پناه عقل را گويند.)

 

       

دانلود فایل

آشنایی با مرتضي مميز (پدر گرافيك نوين) و زندگینامه ها و فعالیتهای ممیز و گرافیک از نگاه او

آشنایی با مرتضي مميز (پدر گرافيك نوين) و زندگینامه ها و فعالیتهای ممیز و گرافیک از نگاه او

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   64

 

 

 

فهرست:

گرافيك از ديد مرتضي مميز پدر گرافيك نوين ايران

زندگينامة مرتضی ممیز

مسوولیتها

نمایشگاه‌ها

کتابشناسی

فيلم شناسي

سایر فعالیت‌ها

افتخارات و جایزه‌ها

مرتضي مميز:هنرمند مي تواند از طريق مديوم‌هاي ديگر هم به كشف و شهودهايي برسد.

"مجموعه‌عكس‌ها و آثار مرتضی ممیز از كودكی تا امروز" منتشر می‌شود

دكتر آيت الهي در برنامه مرتضي مميز و گرافيك معاصر ايران: (مميز هنرمند زاده شده است )

اگر ممیز نبود چه میشد؟

آخرين امپراتور

رضا عابديني و تعريف مميز

گوشه هايي از سخنراني هاي مميز

محمدعلي بني اسدي و تعريف مميز

نگاهي به بطن كاري مميز

مجموعه‌ی کوچکی از طراحي هاي مميز

مثبت ديدن جوهر خوشبختي است

هنر مميز

جوهر خوشبختي

كارنامه درخشان

نقاشی های سهراب از دید مرتضی ممیز

وداع استاد مرتضي مميز

 

 

 

 

 

 

گرافيك از ديد مرتضي مميز پدر گرافيك نوين ايران

 

می‌دانیم كه هنرهای گرافیك، معماری و طراحی صنعتی اگرچه كاربردی هستند، اما تحت شرایطی می توان آن‌ها را جزء هنرهای زیبا هم برشمرد. همگان می‌دانند كه هنرها را می‌توان به انواع گوناگونی برشمرد، همچون هنرهای تجسمی، نمایشی، سینمایی، موسیقی و . . . یا هنرهای انتزاعی و هنرهای واقع‌نمایانه كه برخی از سبك‌ها بر این پایه‌ها به‌وجود آمده‌اند. و برخی دیگر بین این دو قطب. اما آنچه موجب نگارش این نوشتار شد دیدن هنرها از پنجره‌ای دیگر است، پنجره‌ای آشنا كه نه بر شیشه‌های آن غباری است و نه رنگی كبود. می‌دانیم كه هنرهای گرافیك، معماری و طراحی صنعتی اگرچه كاربردی هستند، اما تحت شرایطی می توان آن‌ها را جزء هنرهای زیبا هم برشمرد. شور و شعور، كشش و كوشش و حس و عقل نه تنها پایه‌های همه‌ی سبك‌های هنری به حساب می‌آیند، بلكه شاخه‌ها و رشته‌های هنری هم خود منطبق بر این پایه‌ها هستند. در برخی هنرها اندیشه كفه سنگین ترازو است و در برخی دیگر احساس. اما شالوده‌ی همه مبتنی بر عقل و حس ِ توأمان است كه بدون یكی از این دو هیچ اثری هرگز هنر نخواهد بود. هنرهای كاربردی هم با دو بال شور و شعور یا اندیشه و احساس به اوج می‌رسند. البته در این‌گونه هنرها قضیه متفاوت است. محدودیت‌های كاربردی بودن‌ ِ هنری مثل گرافیك از همان ابتدا آغاز می‌شود. از هنگامی كه سفارش‌دهنده به هنرمند ِ طراح موضوع ذهنی را سفارش می‌دهد تا هنگامی كه محصول عینی را تحویل می‌گیرد ـ اعم از جلد كتاب و مجله، پوستر، بسته‌بندی و . . . ـ محدودیت‌های بی‌شماری بر سر راه است. سلیقه‌های متفاوت سفارش‌دهنده یا سفارش‌دهندگان، محدودیت‌های قطع كاغذ، لیتوگرافی، چاپ، صحافی، محدودیت‌های اجتماعی و عرفی و . . . كه هر كدام از این بخش‌ها خود از محدودیت‌های ریز و درشت دیگری متشكلند و پرداختن به آنها از حوصله‌ی این نوشتار خارج است. نقاش، آزادانه نقاشی می‌كند و بی‌هیچ محدودیتی ایده و افكارش را در هر قطع و سطحی و بی‌هیچ قیدی از جهت رنگ و فرم اجرا می‌كند و چون معمولاً مخاطبان محدودی دارد و كارش حتماً منتشر نمی‌شود، مجبور نیست تن به سانسور و خودسانسوری دهد، در حالی كه در گرافیك ماجرا به گونه‌ای دیگر است در هنر گرافیك به جای همه‌ی این آزادی‌ها، محدودیت هست. ارزش یك اثر هنرمندانه گرافیكی هنگامی آشكار می‌شود كه ما به محدودیت‌های این هنر واقف باشیم. البته همچنان كه می‌توان در نقاشی، شعر، موسیقی و هنرهای دیگر با ترازوی نقد آثار را سنجید، در هنر گرافیك نیز می‌توان دست به نقد زد و سره را از ناسره بازشناخت. همه هنرمندان واقعی گرافیك اذعان دارند كه ناسره‌ها و خزف‌های این هنر به دلایل متعدد بسیار زیادند. اهم آنچه اكنون دامنگیر گرافیك امروز ایران است عبارتند از شیوه‌گرایی و ارتجال. كه پرداختن به این بخش‌ها نیاز به فراغتی دیگر دارد. اما اگر نبودند معدودی هنرمند واقعی در این رشته كه ایثارگرانه از حریم و حدود و اصالت این هنر پاسداری كنند، این هنر فرهیخته اكنون در محاق ابتذال و تكرار، در درون پوسیده بود.

كسانی كه با هر اثر خود نه تنها نیاز سفارش‌دهنده را برآورده می‌سازند بلكه هوشمندانه با تعهد و تغیر، فرهنگ‌سازی می‌كنند. هنرمندانی كه فراتر از موضوع پیش می‌روند، هنرمندان مؤلف یا طراحان گرافیك مؤلف.

می‌دانیم كه هنر گرافیك شاخه‌های بسیاری دارد و محصولاتی بی‌شمار. نشانه (Sign)، صفحه‌آراییLay Out)، بسته‌بندی (Packaging)، تصویرسازی (illustration) اعلان دیواری (Poster)، دفترك (Bruchor)، كارنما (Catalog) و . . . از محصولات و شاخه‌های هنر گرافیك هستند كه هر كدام از این محصولات و شاخه‌ها خود به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

تصویرسازی شاید همسایه‌ترین بخش گرافیك با طراحی و نقاشی است و چون در بیشتر محصولات گرافیك حضوری فعال دارد می‌‌تواند ایستگاه مناسبی برای بحث این نوشتار باشد.

 

 

دانلود فایل

تحقیق در مورد قانون مالیاتهای مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 100 صفحه  قسمتی از متن .doc :    قانون مالیاتهای مستقیم : باب سوم – فصل دوم – مالیات بر در آمد کشاورزی‌ ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید باب سوم – فصل چهارم – مالیات بر در آمد مشاغل ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد. ت …

تحقیق در مورد قانون گازهاي كامل ونظريه جنبشي 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه  قسمتی از متن .doc :    قانون گازهاي كامل ونظريه جنبشي مقدمه : هر چند كه شناختن گرما به عنوان يكي از اشكال انرژي پيامد آزمايشهايي روي مايعات و جامدات انجام گرفته اما اين مطالعه خواص گرمايي گازه است كه به روشن ترين شكل روابط گرمايي حركت مولكولي و كار ديناميكي را نشان ميدهد دراين فصل توجه خود را عمدتا به مدلي ايده ال از گازهاي حقيقي معطوف مي كنيم گاز كامل شامل تعداد زيادي از ذرات يكسان و بينهايت كوچك است كه كنش متقابل آنها بر هم محدود به برخوردهايي كشسان است كه گاه گاهي و بنيادي معطوف كنيم و خود را درگير جزئيات دشوار كه اساسي هم نيستند .اين فصل به سه بخش اصلي تقسيم مي شود . ابتدا شواهد تجربي مربوط به رابطه بين فشار حجم ودماي گازهاي كامل را مرور مي كنيم با استفاده از اين دادهها و معادلات حالات گاز كامل را بدست مي اوريم سپس همين معادله رابا استفاده از چند فرض معقول فيزيكي درباره ماهيت ميكروسكپي گاز بدست مي آوريم بررسي خواص دينا ميكي مولك …

تحقیق در مورد كارخانه ايران كاوه سايپا 47 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 57 صفحه  قسمتی از متن .doc :    به نام خدا معرفي كارخانه ايران كاوه سايپا شركت ايران كاوه (سهامي خاص) ايران شركت در سال 1380 به طور رسمي تأسيس گرديد كه البته قبلاً به طور غير رسمي فعاليت هايي در سطح محدود با استفاده از اسم سايپا ديزل داشته است) شركت ايران كاوه سايپا در كيلومتر 8 اتوبان كرج قزوين در انتهاي بلوار سها با مساحت 10 هكتار قرار گرفته است. كارخانه شامل دو نگهباني در كنار، دو در شرقي و غربي خود، يك سالن توليد براي تريلرها، يك سالن توليد براي اتاق بارها، يك سالن تزئين به منظور رنگ و نصب چزاغها و سيمكشي و ظريفكاري هاي تريلر و اتاق بار، يك ساختمان اداري، انبار قراضه و يك سالن استراحت و ناهار خوري مي باشد. در اين كارخانه تعداد 4 نفر پرسنل در حال كار مي باشند كه در يك شيفت كاري به مدت 435 دقيقه در روز به علاوه 95 دقيقه زمان استارحت (60 دقيقه براي ناهار، 20 دقيقه صبحانه و 15 دقيقه تعويض لباس) كار مي كنند. محصولات اين كارخانه تماماً به سفار …

تحقیق در مورد كالاها 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .Doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 26 صفحه  قسمتی از متن .Doc :    1-5-3 هزينه ذخيزه اطمينان ( موجودي ، احتياطي ) باركود ، ذخيره احتياطي در مرحله آخر كنترل شده است ، بعد فعاليت فرآيندش رخ داده است . بنابراين ، ارزش يك واحد موجودي در مرحله برابر است با هزينه تجمعي توليد در مرحله . مورد انتظار است كه هزينه ذخيره اطمينان در مرحله است جائيكه كنترل كردن هزينه كم را نشان مي دهد . 2-5-3 خط مستقيم هزينه موجودي كالا براي تعيين هزينه مستقيم موجودي در مرحله ما موجودي مورد انتظار كه با هزينه متوسط توليد در مرحله را ضرب مي كنيم . دو برابر هزينه تخميني در زيرنشان داده شده است . (فرمول 12) 3-5-3 هزينه كالاهاي فروخته شده هزينه كالاهاي فروخته شده نشانگر هزينه كل همه واحدهايي است كه به مشتريان طي يك برنامه زماني مشخص تحويل داده شده است . بطور خاص ، فاصله زماني يكسال است . هزينه كالاهاي فروخته شده با ضرب آيتم آخر تقاضا سالانه در آيتم آخر هزينه ساخت تعيين مي شود .   سنجشي است كه الگوهاي اصل …

دانلود تحقیق جنگلهای شمال 16 ص

  دسته بندی : صنایع غذایی فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه …   تعداد صفحات : 16 صفحه جنگلهای شمال 1- ذخیره گاه جنگلی سفید پلت صَفرابسته این جنگل یکی از معدود رویشگاه های گونه کمیاب سفید پلت (Populus caspica Bornm) است و با مساحت 198 هکتار در کنار جاده آسفالته به بندر کیاشهر انشعابی از کیلومتر 12 جاده رشت – لاهیجان، درداخل پارک جنگلی صفرابسته  همراه با مجموعه متنوعی از تالاب ها و گونه های گیاهی رطوبت پسند قرار دارد.  2- ذخیره گاه جنگلی شمشاد گیسُم برای محافظت از گونه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark) این ذخیره گاه 171 هکتاری در داخل پارک جنگلی گیسُم انتخاب شده است. جنگل گیسُم ۳- ذخیره گاه جنگلی فندق پشته     این ذخیره گاه با مساحت 100 هکتار برای حفظ گونه فندق (Corylus Avellana L) ایجاد شده است. ۴- ذخیره گاه جنگلی اُرس عَمّارلُو   با مساحت 1270 هکتار برای محافظت گونه اُرس(Juniperus polycarpos C.koch). ۵- ذخیره گاه جنگلی زربین سیدان     برای حفظ …

منابع مدیریت انسانی

  نوع فایل:  ppt  _ pptx ( پاورپوینت ) ( قابلیت ویرایش  )    قسمتی از اسلاید :    تعداد اسلاید : 5 صفحه HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ايجاد تحول در مديريت HR توسعه تيم هاي كاري عملياتي بكارگيري سيستم هاي آموزشي تغيير نحوه استخدام و مشاركت كارمندان چاش هاي مديريت HR تغيير اقتصادي و تكنولو‍ژيكي قابليت دسترسي به نيروي كار و نگراني هاي كيفي جمعيت و تنوع باز سازي سازماني فعاليت هاي مدير HR بهره وري كيفيت مديريت HRبه عنوان همكار استراتژيك جذب و حفظ منابع انساني توسعه قابليت هاي منابع انساني اجراي سيستم هاي پذيرش هزينه اخلاق و مديريت HR پيامدهاي مبسوط آلترناتيوهاي چندگانه نتايج مخلوط پيامدهاي نامعين پيامدهاي شخصي .   متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد، شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید      لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت :  توجه فرمایید. در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است. به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شد …

تحقیق در مورد امام خمينى در پنج‏حوزه معرفت‏سياسى 80 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 74 صفحه  قسمتی از متن .doc :    امام خمينى در پنج‏حوزه معرفت‏سياسى سيدعلى قادرى بسم الله الرحمن الرحيم “و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بماكانوا يصنعون” (1) معرفت‏سياسى مجموعه‏اى از باورهاى ذهنى است كه پنج‏حوزه قابل تفكيك دارد. مى‏خواهيم ببينيم حضرت امام (ره) دركداميك از اين حوزه‏ها تبلور بيشترى دارند. اين پنج‏حوزه عبارتند از: 1. حوزه علم سياست 2. حوزه علم به حوادث سياسى 3. حوزه تحليل سياسى 4. حوزه آراى سياسى 5. حوزه‏انديشه سياسى اگر سوال شود: فرضيه‏ها و كشفيات علمى حضرت امام (ره) در موضوعات علم سياست چيست؟ پاسخ روشن آن اين است كه درحال حاضر هيچ. چرا كه معظم له به اين معنا عالم علم سياست نبودند. يعنى اگر از ايشان دعوت مى‏شد كه تئوريهاى علم سياسترا براى دوره‏هاى دكترا و كارشناسى ارشد و كارشناسى تدريس كنند، حتى اگ …

تحقیق در مورد امام خميني(ره) و مستضعفان 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 14 صفحه  قسمتی از متن .doc :    [1] . احقاف(46) آيه20 وفصلت(41) آيه15 . [2] [2] . قصص(28) آيه4 . [3] [3] . اعراف(7) آيه88 . [4] [4] . قصص(82) آيه4. [5] …

تحقیق در مورد امامت و امامان دوازده گانه 77 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 78 صفحه  قسمتی از متن .doc :    يادداشت مترجمان چـنان كه پوشيده نيست اعتقاد به امامت و امامان دوازده گانه : از اركان باورداشت شيعيان است كـه بـدون ايـن ويژگى ديگر نتوان كسى را شيعى خواند,چنان كه با داشتن اين اعتقاد نمى توان مـسـلـمـانى را غيرشيعى دانست و لذابسيار طبيعى است كه دانشمندان عرصه تشيع جد و جهد فراوان به كار بندندتا حقانيت اين اصل آسمانى را به كرسى صحت نشانند و اظهار دارند كه اعتقاد بـه امـامـت نـه باورى است طايفه اى و مقطعى كه اصلى است در ژرفناى دل پيروان اهل بيت كه رسـتـنـگـاهى جز استدلال و حجت و برهان ندارد و درهمين راستاست كه شهيد مهدى سماوى ((1)) با نگاهى عميق و ديدى دقيق اين مقوله را به بحث گرفته و بر آن است تا اين اصل را با بيان مـوضـع قـرآن و سـنـت نسبت بدان روشن سازد و با سير در آيات كريم قرآنى و احاديث پيامبر9 , اين مفهوم خدشه ناپذير الهى را در سويداى دل موحدان بنشاند و بر وجدان انسانى نهيب زند كه هر كس از امامت روى برتاب …

تحقیق در مورد امر به معروف و نهي از منكر 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 43 صفحه  قسمتی از متن .doc :    جايگاه امر به معروف و نهي از منكر مقدمه قال الله تعالي: «… ولتك امه يدعون الي خير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون». «… و بايد از شما مسلمانان برخي، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و مردم را نيكوكاري امر كرده، از بدكاري نهي كنند و آنان رستگارانند». امر به معروف و نهي از منكر در فريضيه بزرگ از فرايض الهي و دو وظيفه مهم از وظايف مسلماني است. همانگونه كه نماز و روزه، خمس، زكات، حج و جهاد از احكام دين و وظايف مسلمين است. اين دو واجب الهي نيز در صورت تحقق از شرايط اسلام و دينداري است. عواملي چون جهل و ناداني نسبت به واجبات و محرمات الهي نشان ضعف و شناخت و اراده و انحراف بينش و عواطف انسان است كه ضعف عقيدتي دو فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر را نشان مي‌دهد. آنچه در پيش رو داريد، تحقيق كوتاهي است در موضوع بررسي جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام كه د …

تحقیق در مورد انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان 83 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 83 صفحه  قسمتی از متن .doc :    انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به این مهم که اطلاع رسانی می بایست دقیق، صحیح و مطابق با آخرین پیشرفتهای فن آوری و با تکیه بر ابزار و امکانات ارتباطی مدرن و به روز و با سهولت هرچه تمام تر انجام پذیرد و نیز دسترسی به آنها در هر زمان و مکان به سادگی امکان پذیر باشد، لذا وجود مجامعی قوی که توانایی ایجاد بستر اطلاع رسانی صحیح، بهینه، به روز و همگام با پیشرفتهای فن آوری در سطح جهان را فراهم آورد امری بدیهی و ضروری به نظر می رسد. از جمله علومی که می تواند نقش ارزنده و بسزایی در امر اطلاع رسانی پزشکی ایفا نماید، علم مدارک پزشکی است و متخصصان این رشته در کشورهای مختلف جهان جهت نیل به اهداف مذکور با تشکیل انجمنهای علمی و حرفه ای مربوطه به این مهم مبادرت می ورزند. در این بخش …

تحقیق در مورد انسان کامل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 26 صفحه  قسمتی از متن .doc :      واحد ورامین ( پیشوا) موضوع: ویژگی های انسان مسلمان استاد: سرکار خانم میر قاسمی رودکی دانشجو: مهرنوش رزاقی زمستان 1386 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه چكيده انسان در جهان بيني اسلامي فصل اول ماهيت انسان فصل دوم جاذبه هاي معنوي انسان خودشناسي پرورش استعداد ها نقش موثر انسان در ساختن آينده خويش فصل سوم آگاهيهاي انسان خودآگاهي فطري خود آگاهي فلسفي خود آگاهي جهاني خودآگاهي طبقاتي خودآگاهي ملي خودآگاهي انساني خودآگاهي عرفاني خودآگاهي پيامبرانه نتيجه منابع …