پایان نامه ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوال در شهرداری های استان مازندران- مطالعه موردی

پایان نامه ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوال در شهرداری های استان مازندران- مطالعه موردی

توضیحات

پایان نامه ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوال در شهرداری های استان مازندران- مطالعه موردی، در قالب فایل pdf و به حجم 207 صفحه

چکیده:

برای
سنجش رضایت‌مندی مشتری می‌توان از مدل‌های مختلفی استفاده نمود. بر اساس
نوعی تقسیم‌بندی که مورد توافق تاپفر و سباستین پافرات و همکارانش می‌باشد،
مدل‌های اندازه‌گیری رضایت‌مندی مشتری به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم‌بندی
می‌شوند. مدل‌های عینی بر ایده استوار می‌باشند که رضایت‌مندی مشتری از
طریق شاخص‌هایی قابل سنجش هستند که با شدت رضایت‌مندی مشتری همبستگی داشته
باشند نظیر سهم بازار، تعداد شکایت، سود سالانه و… استفاده می‌کنند.
بایستی توجه داشت که از آنجائیکه این شاخص‌ها در برگیرنده عقاید شخصی
مشتریان نیستند، اعتبار این مدل‌ها تردید برانگیز است، به عنوان مثال میزان
فروش یک محصول را نمی‌توان به عنوان رضایت‌مندی مشتری تفسیر نمود. در
مقابل، مدل‌های ذهنی بر اساس سطح رضایت‌مندی نیازهای مشتریان می‌باشند. به
عبارت دیگر این مدل‌ها بر اساس ادراک مشتریان از رضایتشان عمل می‌کنند. این
مدل‌ها مستقیماً از عقاید مشتریان استفاده می‌کنند و رویکردی از
رضایت‌مندی مشتریان ارائه می‌دهند که به ادراک آنها نزدیک‌تر است. در این
گزارش به صورت دوره ای میزان رضایت مشتریان شهرداری های ایران از خدمات
ارائه شده توسط آنها، با استفاده از مدل سرو کوال ارزیابی می شود.

 

فهرست مطالب:

 فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

مقدمه

تعاریف

ضرورت و اهمیت

بیان مسئله

مدل مفهومی تحقیق

اهداف

سئوالات تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف واژه ها

جمع بندی فصل

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

بازاریابی

بازاریابی خارجی

زنجیره خدمت و سود

مفهوم خدمت

ویژگی های خدمات و خدمات شهرداری

مدیریت یکپارچه خدمات

اجزای هشتگانه مدیریت یکپارچه خدمات

خدمت بعنوان یک فرایند

مفهوم کیفیت خدمات

نگرشهای کیفیت

اهمیت کیفیت خدمات

نگرشهای کیفیت

اهمیت کیفیت خدمات

شکافهای کیفیت خدمات

پیامد کیفیت خدمات

مفهوم ارزش

کیفیت خدمات و خلق ارزش

خلق ارزش و رضایتمندی

مفهوم رضایتمندی

کیفیت خدمات و رضایتمندی

مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات

رضایتمندی مشتری و وفاداری

وفاداری و کیفیت خدمات

وفاداری و سودآوری

الگوهای کیفیت خدمات

سابقه تحقیقات مشابه

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری و اندازه نمونه

ابزار جمع آوری داده ها

چگونگی سنجش روایی و پایایی تحقیق

آزمون تحلیل عاملی

روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه

جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک و سایر متغیرهای واحدهای تحت بررسی

آزمون همبستگی پیرسون

آزمون فرضیات

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه و نتیجه گیری

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

فهرست منابع و مأخذ

فهرست نمودارها

فهرست جداول

                           

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =